KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE
MT METAL BIAŁYSTOK SP. Z O.O.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest MT METAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 27B, 15-620 Białystok, REGON: 050287267, NIP: 5421001850, KRS:0001005864,

 1. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody. 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

  1. zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: 
    art. 6 ust. 1b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 

  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia 
    lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane, 

  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,

  4. weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy, 

  5. wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

  6. dla potrzeb rekrutacji – na podstawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1a i 1c RODO) – przez okres trwania rekrutacji (chyba że została udzielona zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby tej i przyszłych rekrutacji)

  7. w celach ochrony mienia na terenie monitorowanym (podstawa prawna art. 6 ust. 1d i 1e) – przez okres 30 dni,

  8. w celach nawiązania kontaktu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

  9. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia. 


 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

  1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek 

  2. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię) 


 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 


  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator: 

   • wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub 

   • wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


    Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów. 


 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 


 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 


 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


Dane kontaktowe

Dział sprzedaży:

(85) 65-46-770
biuro@mtmetal.pl

Dział księgowości:

+48 516 830 056
ksiegowosc@mtmetal.pl

Lokalizacja

MT-METAL BIAŁYSTOK Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 27B, 15-620 Białystok


Godziny otwarcia

Pon – Pt: 8:00 – 16:00

Sobota: 9:00 – 13:00

Niedziela: Nieczynne